google-site-verification: google30159cfd793ef07d.html
 

MyVoice Champion

ROMÂNĂ

Regulament tombolă
”MyVoice Champion”

Secțiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizată de:

 

Data Diggers Market Research S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în Erou Constantin Pritopescu, nr. 9A, et. 2, camera 5, Voluntari, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/915/2015, Cod Fiscal RO 34246710, având contul curent nr. RO97INGB0000999904897665, deschis la ING Bank N.V. Amsterdam, sucursala Buzești, reprezentată legal prin doamna Paula Elena Pislaru – Director General denumită în cele ce urmează „Organizatorul”.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei

Concursul ‘MyVoice Champion’ se va desfășura exclusiv online, în perioada 4 Iulie – 26 August. Pe măsură ce participanții completează misiunile MyVoice, aceștia dobândesc anumite niveluri, îmbunătățindu-și șansele de a câștiga unul dintre premiile enumerate în secțiunea denumită „Mecanismul tombolei” din regulamentul actual.

Pentru ca un membru să fie declarat câștigător, trebuie să fie ales prin programul www.random.org la data extragerii.

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidență, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora.

Participarea necesită înregistrarea pe site-ul MyVoice. Participarea în concurs fără crearea unui cont pe site-ul MyVoice duce la descalificarea automată a participantului.

Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în tombolă. Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.

Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare "GDPR"), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, MyVoice în relație cu Data Diggers Market Research S.R.L, în calitate de "Operator", prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta politică. Prin participarea la concurs, vă exprimați acordul pentru ca MyVoice  în relație cu Data Diggers Market Research S.R.L să prelucreze datele referitoare la numele complet și adresa de e-mail, în cazul în care vă numărați printre câștigători.

Informațiile menționate vor fi prelucrate exclusiv pentru scopul prezentei tombole.

Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv drepturile persoanelor vizate, pot fi găsite pe site-ul web MyVoice:

https://myvoice-surveys.com/panelist/privacyPolicy.
 

Mai multe informații despre termenii și condițiile privind calitatea de membru al panelului, participarea la sondaje și utilizarea serviciilor pot fi găsite pe site-ul web MyVoice: https://myvoice-surveys.com/panelist/terms

Mai multe informații despre politica noastră privind cookie-urile pot fi găsite pe site-ul web MyVoice:

https://myvoice-surveys.com/panelist/cookie_policy.

Secțiunea 5. Mecanismul tombolei

Membrii panelului MyVoice vor afla de organizarea Tombolei de pe site-ul MyVoice, de pe paginile de social media, din newsletter-ul MyVoice sau din alte canale de comunicare a campaniei.

Înregistrarea la tombolă are loc automat după completarea acestui formular între 4 Iulie și 26 August.

După completarea formularului de înscriere în concurs, participanții trebuie să realizeze cât mai multe misiuni. Finalizarea mai multor misiuni crește șansele de câștig.

După finalizarea unei misiuni, fiecare participant dobândește un nivel diferit.

Misiunile pe care participanții la tombolă trebuie să le parcurgă sunt următoarele:

 1. Să se înscrie în concurs prin completarea acestui formular!

 2. Să își actualizeze fotografia de profil;

 3. Să înceapă completarea a cel puțin unui chestionar;

 4. Să completeze profilul de sondaj;

 5. Să invite 5 prieteni pe MyVoice;

 6. Să ne urmărească pe cel puțin un canal de socializare MyVoice.

Participanții la tombolă pot atinge următoarele niveluri:

I. Niciun nivel (0/6 misiuni finalizate) - 50 euro/dolari

II. Bronz (3/6 misiuni finalizate) - 100 euro/dolari

III. Argint (4/6 misiuni finalizate) -150 euro/dolari

IV. Aur (5/6 misiuni finalizate) - 200 euro/dolari

Secțiunea 6. Premiile tombolei

Se va acorda un singur premiu fix, diferențiat doar de numărul de misiuni finalizate de participant.

Membrul panelului MyVoice care finalizează misiunile și atinge unul dintre nivelurile specificate în cadrul concursului „MyVoice Champion” între 4 Iulie și 26 August 2022 va fi premiat cu unul dintre următoarele premii:

50/100/150/200 euro/premiu (sau echivalent în dolari), transferați direct în contul de membru, în funcție de nivelul atins în cadrul tombolei de membrul de panel extras la sorți.

Valoarea totală a premiului este 50/100/150/200 euro, în funcție de nivelul atins în cadrul tombolei de membrul de panel extras la sorți.

TVA-ul și toate taxele aferente vor fi suportate de către Organizator.

Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei tombole nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorului

Va fi desemnat 1 câștigător pentru premiul menționat. Acesta va fi tras la sorți și va fi anunțați pe email sau telefonic și pe site cel mai târziu pe data de 30 Septembrie 2022.

Pentru a fi validat, acesta trebuie sa răspundă la toate cerințele tombolei.

Secțiunea 8. Notificarea și predarea premiului

Câștigătorului tombolei i se va aduce la cunoștință rezultatul până la data de 30 Septembrie 2022, după tragerea la sorți, astfel: va fi contactat prin intermediul datelor de contact furnizate în cadrul înscrierii la tombolă.

Prin participarea la tombolă, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga premiul concursului, identitatea câștigătorului si câștigurile acordate să fie făcute publice și/sau folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți din partea Organizatorului.

În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, printr-o nouă tragere la sorți.

Pentru primirea premiului, câștigătorul trebuie să trimită Organizatorului o copie după buletin sau carte de identitate.

Secțiunea 9. Încetarea tombolei

Prezenta Tombola va înceta de drept la data de 26 August 2022, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natura a face imposibilă derularea.

Secțiunea 10. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe MyVoice. Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe conturile de social media ale MyVoice sau pe site-ul oficial MyVoice.

Secțiunea 11. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Încheiat și semnat astăzi, 22/06/2022.

DataDiggers Market Research S.R.L.

Paula Elena Pislaru

Director General

Paula-Signature.png

ENGLISH

Terms and conditions
(Raffle - ”MyVoice Champion”)

Section 1. The raffle organizer
 

The raffle is organized by:
 

DataDiggers Market Research S.R.L., the main company, with the head office in Voluntari, Erou Constantin Pritopescu 9A, room no. 5, 2nd floor, Ilfov County, Romania, with the registration number  J23/915/2015, VAT ID RO34246710, and checking account no RO97INGB0000999904897665, at ING Bank N.V. Amsterdam, Buzesti, reprezented legally by Paula Elena Pislaru, the Chief Operating Officer, also referred to as the „Organizer”.
 

The raffle will take place in accordance with the provisions of this Regulation, which is mandatory for all participants.
 

The organizer reserves its right to amend or change the rules, with the obligation to officially announce to the public, through the same manner as before.

Section 2. Place and duration of the raffle

The ’MyVoice Champion’ contest will take place exclusively online, between the 4th of July and 26th of August. As participants complete quests, they gain certain levels, improving their chance of winning one of the prizes listed in the 'Raffle mechanism' section of the current regulation.

For a member to be declared a winner, he/she must be chosen through the www.random.org website, at the date of the raffle. 

Section 3. Terms and conditions

The raffle is accessible to everyone, regardless of nationality, residence, race, sex or religion, who comply with the conditions of this Regulation to validate their participation. However, employees of the Organizer and their first-degree relatives cannot participate.

To participate, individuals must be MyVoice members. Not being a panel member of MyVoice automatically disqualifies them.

To participate, individuals must be MyVoice members. Not being a panel member of MyVoice automatically disqualifies them.

The right to participate belongs exclusively to the participant who meets the conditions imposed by the Regulation. The right to participate in the raffle is automatically revoked if a person provides false, erroneous or inadequate data or information in addition to personal data.

Each participant is entitled to only one entry. Every participant is responsible for the accuracy of the data he/she provided.

The provided data will allow participants to be informed of winning and to validate the official winners.

Section 4. Personal data protection

According to Regulation (EU) no. 679 from April 27th, 2016 for the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data (named "GDPR"), applied from May 25th, 2018, MyVoice in relation with Data Diggers Market Research S.R.L, having the quality of an "Operator", processes your personal data in good faith and in pursuit of the purposes specified in this policy. By entering this raffle, you agree that MyVoice in relation to Data Diggers Market Research S.R.L will process the data regarding your full name and email address, in case you are among the winners.

 

This information will be processed exclusively for the purpose of this raffle.

More information on the processing of personal data, including the rights of data subjects, can be found on the MyVoice website:

https://myvoice-surveys.com/panelist/privacyPolicy.

More information on terms and conditions for panel membership, survey participation and use of services can be found on the MyVoice website:

https://myvoice-surveys.com/panelist/terms.

More information on regarding our cookie policy can be found on the MyVoice website:

https://myvoice-surveys.com/panelist/cookie_policy

Section 5. The raffle mechanism

Members of the MyVoice panel will be informed about this raffle on the MyVoice website, on our social media pages, in our MyVoice newsletter or in other types of online communication.

Raffle registration occurs automatically after completion of this form between the 4th of July and 26th of August.

Following the completion of the contest entry form, participants must complete several quests. Completing more quests increases your chances of winning.

Upon completing a quest, each participant earns a different level.

The quests the raffle participants must complete are as follows:

 1. Enter our contest by telling us what you love most at MyVoice!

 2. Update your profile picture on MyVoice;

 3. Start at least one survey

 4. Fully complete your survey profile;

 5. Invite 5 friends to join MyVoice;

 6. Follow us on at least one of our social media channels.

 

Raffle participants can achieve the following levels:​

I. No level (0/6 quests completed) - 50 euros/dollars

II. Bronze (3/6 quests completed) - 100 euros/dollars

III. Silver (4/6 quests completed) -150 euros/dollars

IV. Gold (5/6 quests completed) - 200 euros/dollars
 

Section 6. The prizes

A single fixed prize will be awarded, differentiated only by the number of quests the participant has completed.

The MyVoice panel member who completes the raffle quests and reaches one of the levels related to the quests completed in the "MyVoice Champion" campaign between 4th of July and 26th of August, 2022 will be awarded from any MyVoice panel with the following prize:

50/100/150/200 euro/prize (or dollar equivalent), transfered directly to the member account, depending on the level reached in the raffle by the panel member drawn by lot.

The total value of the prize is either 50/100/150/200 euros, depending on the level reached in the raffle by the panel member drawn by lot.

VAT and all related fees will be borne by the Organizer.

The winner of the prize offered in this raffle does not have the opportunity to receive the cash value of the prize or its exchange for other goods.

Section 7. The nomination of the winner

1 winner will be nominated for the mentioned prize. It will be drawn and will be announced by email or telephone and on the website no later than September 30th, 2022.

To be validated, the winner must meet all the requirements of the raffle.

Section 8. The notification and the receipt of the prize

The winner of the raffle will be notified of the result by September 30th, 2022, after the draw, as follows: he will be contacted through the contact details provided during the raffle registration.

By participating in this raffle, participants agree that, in case of winning, the identity of the winner and the awarded prizes will be publicly announced and/or used for advertising purposes, without other obligations or payments from the Organizer.

If the winner does not send the requested information within 72 hours or if he provides erroneous/incomplete contact details, the prize will be awarded to another participant, through another random draw.

To receive the prize, the winner must send the Organizer a copy of the ID card.

Section 9. The end of the raffle

This raffle will end on August 26th, 2022, and may cease prematurely only in the event of an event of force majeure, likely to make it impossible.

Section 10. Raffle rules

The regulation is available for free on MyVoice. By participating in this raffle, participants agree to comply with this Regulation. Any changes to these Regulations will be communicated on MyVoice’s social media accounts or on its main website.

Section 11. Disputes

In case of disputes between the Organizer and the participants in the raffle, they will be settled amicably. If it is not possible to resolve the disputes amicably, the involved parties  will submit the dispute for settlement to the competent Romanian courts.

Completed and signed today: 22/06/2022.

DataDiggers Market Research S.R.L.

Paula Elena Pislaru

Chief Operating Officer

Paula-Signature.png