The MyVoice Survey Olympics

ROMÂNĂ

Regulament tombolă
"The MyVoice Survey Olympics"

Secțiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizată de:
 

Data Diggers Market Research S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în Erou Constantin Pritopescu, nr. 9A, et. 2, camera 5, Voluntari, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/915/2015, Cod Fiscal RO 34246710, având contul curent nr. RO97INGB0000999904897665, deschis la ING Bank N.V. Amsterdam, sucursala Buzești, reprezentată legal prin doamna Paula Elena Pislaru – Director General denumită în cele ce urmează „Organizatorul”.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei

Tombola se va desfășura în perioada 23 Iulie – 8 August 2021 și presupune includerea automată a tuturor membrilor de panel care completează sondaje online pe site-ul MyVoice. Pentru ca un membru să fie declarat câștigător trebuie să strângă un număr cât mai mare de click-uri la sondajele online de pe MyVoice până la data extragerii.

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidență, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea.

Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora.

Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în tombolă. Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.

Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare "GDPR"), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, MyVoice în relație cu Data Diggers Market Research S.R.L, în calitate de "Operator", prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta politică.

Prin participarea la concurs, vă exprimați acordul pentru ca MyVoice  în relație cu Data Diggers Market Research S.R.L să prelucreze datele referitoare la numele complet și adresa de e-mail, în cazul în care vă numărați printre câștigători.

Informațiile menționate vor fi prelucrate exclusiv pentru scopul prezentei tombole.

Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv drepturile persoanelor vizate, pot fi găsite pe site-ul web MyVoice:

https://myvoice-surveys.com/panelist/privacyPolicy.
 

Mai multe informații despre termenii și condițiile privind calitatea de membru al panelului, participarea la sondaje și utilizarea serviciilor pot fi găsite pe site-ul web MyVoice: https://myvoice-surveys.com/panelist/terms

Mai multe informații despre politica noastră privind cookie-urile pot fi găsite pe site-ul web MyVoice:

https://myvoice-surveys.com/panelist/cookie_policy.

Secțiunea 5. Mecanismul tombolei

Membrii panelului MyVoice vor afla de organizarea Tombolei de pe site-ul MyVoice, de pe paginile de social media, din newsletter-ul MyVoice sau din alte canale de comunicare a campaniei.

Înscrierea la Tombolă se face automat, prin completarea de sondaje online, în perioada 23 Iulie – 8 August 2021, ora 23.59. Pentru ca un membru de panel să fie declarat câștigător trebuie să acumuleze un număr cât mai mare de click-uri înregistrate în sondaje, în intervalul de timp menționat anterior.

Secțiunea 6. Premiile tombolei

În cadrul tombolei vor fi acordate premii fixe, diferențiate în funcție de numărul de membri din fiecare țară participantă.

Vor fi premiați membrii cu cele mai multe clickuri la sondaje în perioada 23 Iulie - 8 August din toate panelele MyVoice cu următoarele premii:

Premiul 1 – 100 euro/premiu (sau echivalent în dolari), transferați direct în contul de membru;

Premiul 2 – 50 euro/premiu (sau echivalent în dolari), transferați direct în contul de membru;

Premiul 3 – 30 euro/premiu (sau echivalent în dolari), transferați direct în contul de membru;

 

Vor fi premiați membrii cu cele mai multe clickuri la sondaje în perioada 23 Iulie - 8 August din fiecare dintre următoarele 56 de panele MyVoice cu următoarele premii:

Premiul 1 – 5 euro/premiu (sau echivalent în dolari), transferați direct în contul de membru;

Premiul 2 – 3 euro/premiu (sau echivalent în dolari), transferați direct în contul de membru;

Premiul 3 – 1 euro/premiu (sau echivalent în dolari), transferați direct în contul de membru.

1. Argentina;

2. Australia;

3. Belgium;

4. Brazil;

5. Bulgaria;

6. Canada;

7. Chile;

8. Colombia;

9. Croatia;

10. Czech Republic;

11. Denmark;

12. Finland;

13. France;

14. Germany;

15. Greece;

16. Hong Kong;

17. Hungary;

18. India;

19. Indonesia;

20. Ireland;

21. Israel;

22. Italy;

23. Japan;

24. Kenya;

25. Lithuania;

26. Malaysia;

27. Mexico;

28. Moldova;

29. Netherlands;

30. New Zealand;

31. Nigeria;

32. North Macedonia;

33. Norway;

34. Pakistan;

35. Peru;

36. Philippines;

37. Poland;

38. Portugal;

39. Qatar;

40. Romania;

41. Saudi Arabia;

42. Serbia;

43. Singapore;

44. Slovakia;

45. South Africa;

46. South Korea;

47. Spania;

48. Sweden;

49. Switzerland;

50. Taiwan;

51. Thailand;

52. Turkey;

53. United Arab Emirates;

54. United Kingdom;

55. United States of America;

56. Vietnam.

 

Vor fi premiați membrii cu cele mai multe clickuri la sondaje în perioada 23 Iulie - 8 August din următoarele 40 de panele MyVoice cu următoarele premii:

Premiul 1 – 5 euro/premiu (sau echivalent în dolari), transferați direct în contul de membru;

Premiul 2 – 3 euro/premiu (sau echivalent în dolari), transferați direct în contul de membru;

Premiul 3 – 1 euro/premiu (sau echivalent în dolari), transferați direct în contul de membru.

1. Albania;

2. Algeria;

3. Austria;

4. Bahrain;

5. Bangladesh;

6. Belarus;

7. Bosnia and Herzegovina;

8. China;

9. Costa Rica;

10.  Dominican Republic;

11.  Ecuador;

12.  Egypt;

13.  El Salvador;

14.  Estonia;

15.  Ghana;

16.  Guatemala;

17.  Honduras;

18.  Iceland;

19.  Iraq;

20.  Ivory Coast;

21.  Jordan;

22.  Kazakhstan;

23.  Kuwait;

24.  Latvia;

25.  Lebanon;

26.  Luxembourg;

27.  Morocco;

28.  Myanmar;

29.  Nicaragua;

30.  Oman;

31.  Panama;

32.  Paraguay;

33.  Puerto Rico;

34.  Russia;

35.  Slovenia;

36.  Sri Lanka;

37.  Tanzania;

38.  Tunisia;

39.  Ukraine;

40.  Venezuela.

Valoarea totală a premiilor este 693 euro.

TVA-ul și toate taxele aferente vor fi suportate de către Organizator.

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorului

Vor fi desemnați 9 câștigători pentru premiile menționate. Aceștia vor fi trași la sorți și vor fi anunțați pe email, telefonic și pe site cel mai târziu pe data de 31 August 2021.

Pentru a fi validat, acesta trebuie sa răspundă la toate cerințele tombolei.

Secțiunea 8. Notificarea și predarea premiului

Câștigătorului tombolei i se va aduce la cunoștință rezultatul până la data de 31 August 2021, după tragerea la sorți, astfel: va fi contactat prin intermediul datelor de contact furnizate în cadrul înscrierii la tombolă.

Prin participarea la tombolă, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga premiul concursului, identitatea câștigătorului si câștigurile acordate să fie făcute publice și/sau folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți din partea Organizatorului.

În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, printr-o nouă tragere la sorți.

Pentru primirea premiului, câștigătorul trebuie să trimită Organizatorului o copie după buletin sau carte de identitate.

Secțiunea 9. Încetarea tombolei

Prezenta Tombola va înceta de drept la data de 8 August 2021, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natura a face imposibilă derularea.

Secțiunea 10. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe MyVoice. Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe conturile de social media ale MyVoice sau pe site-ul oficial MyVoice.

Secțiunea 11. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Încheiat și semnat astăzi, 15/07/2021.

DataDiggers Market Research S.R.L.

Paula Elena Pislaru

Director General

ENGLISH

Terms and conditions
(Raffle - "The MyVoice Survey Olympics")

Section 1. The raffle organizer
 

The raffle is organized by:
 

DataDiggers Market Research S.R.L., the main company, with the head office in Voluntari, Erou Constantin Pritopescu 9A, room no. 5, 2nd floor, Ilfov County, Romania, with the registration number  J23/915/2015, VAT ID RO34246710, and checking account no RO97INGB0000999904897665, at ING Bank N.V. Amsterdam, Buzesti, reprezented legally by Paula Elena Pislaru, the Chief Operating Officer, also referred to as the „Organizer”.
 

The raffle will take place in accordance with the provisions of this Regulation, which is mandatory for all participants.
 

The organizer reserves its right to amend or change the rules, with the obligation to officially announce to the public, through the same manner as before.

Section 2. Place and duration of the raffle

The raffle will take place between July 23 and August 8, 2021 and involves the automatic inclusion of all panel members who complete online surveys on the MyVoice website. In order for a member to be declared the winner, they must collect as many clicks as possible in the online surveys on MyVoice until the date of the draw.

Section 3. Terms and conditions

The raffle is accessible to everyone, regardless of nationality, residence, race, sex or religion, who comply with the conditions of this Regulation to validate their participation. 

However, employees of the Organizer and their first-degree relatives cannot participate.

The participation in this raffle has the value of the fully and freely acceptance, without any constraint, of the provisions of this Regulation.

The right to participate belongs exclusively to the participant who meets the conditions imposed by the Regulation.

The right to participate in the raffle is automatically revoked if a person provides false, erroneous or inadequate data or information in addition to personal data.

Each participant is entitled to only one entry. Every participant is responsible for the accuracy of the data he/she provided.

The provided data will allow participants to be informed of winning and to validate the official winners.

Section 4. Personal data protection

According to Regulation (EU) no. 679 from April 27th, 2016 for the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data (named "GDPR"), applied from May 25th, 2018, MyVoice in relation with Data Diggers Market Research S.R.L, having the quality of an "Operator", processes your personal data in good faith and in pursuit of the purposes specified in this policy.

By entering this raffle, you agree that MyVoice in relation to Data Diggers Market Research S.R.L will process the data regarding your full name and email address, in case you are among the winners.

 

This information will be processed exclusively for the purpose of this raffle.

More information on the processing of personal data, including the rights of data subjects, can be found on the MyVoice website:

https://myvoice-surveys.com/panelist/privacyPolicy.

More information on terms and conditions for panel membership, survey participation and use of services can be found on the MyVoice website:

https://myvoice-surveys.com/panelist/terms.

More information on regarding our cookie policy can be found on the MyVoice website:

https://myvoice-surveys.com/panelist/cookie_policy

Section 5. The raffle mechanism

Members of the MyVoice panel will be informed about this raffle on the MyVoice website, on our social media pages, in our MyVoice newsletter or in other types of online communication.

The registration for the Raffle is done automatically, by completing online surveys, between July 23 - August 8, 2021, 23.59. In order for a panel member to be declared the winner, they must accumulate as many clicks as possible in the polls within the aforementioned time frame.

Section 6. The prizes

Fixed prizes will be awarded in the raffle, differentiated according to the number of members in each participating country.

The members with the most clicks in the polls between July 23 and August 8 will be awarded from all MyVoice panels with the following prizes:

Prize 1 - 100 euro / prize (or equivalent in dollars), transfer directly to the member account;

Prize 2 - 50 euros / prize (or equivalent in dollars), transfer directly to the member account;

Prize 3 - 30 euros / prize (or equivalent in dollars), transfer directly to the member account;

 

The members with the most clicks in the polls will be awarded between July 23 and August 8 in each of the following 56 MyVoice panels with the following prizes:

Prize 1 - 5 euro / prize (or equivalent in dollars), transfer directly to the member account;

Prize 2 - 3 euros / prize (or dollar equivalent), transfer directly to the member account;

Prize 3 - 1 euro / prize (or equivalent in dollars), transfer directly to the member account.

1. Argentina;

2. Australia;

3. Belgium;

4. Brazil;

5. Bulgaria;

6. Canada;

7. Chile;

8. Colombia;

9. Croatia;

10. Czech Republic;

11. Denmark;

12. Finland;

13. France;

14. Germany;

15. Greece;

16. Hong Kong;

17. Hungary;

18. India;

19. Indonesia;

20. Ireland;

21. Israel;

22. Italy;

23. Japan;

24. Kenya;

25. Lithuania;

26. Malaysia;

27. Mexico;

28. Moldova;

29. Netherlands;

30. New Zealand;

31. Nigeria;

32. North Macedonia;

33. Norway;

34. Pakistan;

35. Peru;

36. Philippines;

37. Poland;

38. Portugal;

39. Qatar;

40. Romania;

41. Saudi Arabia;

42. Serbia;

43. Singapore;

44. Slovakia;

45. South Africa;

46. South Korea;

47. Spania;

48. Sweden;

49. Switzerland;

50. Taiwan;

51. Thailand;

52. Turkey;

53. United Arab Emirates;

54. United Kingdom;

55. United States of America;

56. Vietnam.

Members with the most clicks on polls between July 23 and August 8 of the following 40 MyVoice panels will be awarded the following prizes:

Prize 1 - 5 euro / prize (or equivalent in dollars), transfer directly to the member account;

Prize 2 - 3 euros / prize (or dollar equivalent), transfer directly to the member account;

Prize 3 - 1 euro / prize (or equivalent in dollars), transfer directly to the member account.

1. Albania;

2. Algeria;

3. Austria;

4. Bahrain;

5. Bangladesh;

6. Belarus;

7. Bosnia and Herzegovina;

8. China;

9. Costa Rica;

10. Dominican Republic;

11. Ecuador;

12. Egypt;

13. El Salvador;

14. Estonia;

15. Ghana;

16. Guatemala;

17. Honduras;

18. Iceland;

19. Iraq;

20. Ivory Coast;

21. Jordan;

22. Kazakhstan;

23. Kuwait;

24. Latvia;

25. Lebanon;

26. Luxembourg;

27. Morocco;

28. Myanmar;

29. Nicaragua;

30. Oman;

31. Panama;

32. Paraguay;

33. Puerto Rico;

34. Russia;

35. Slovenia;

36. Sri Lanka;

37. Tanzania;

38. Tunisia;

39. Ukraine;

40. Venezuela.

 

The total value of the prizes is 693 euros.

VAT and all related fees will be borne by the Organizer.

The winners do not have the possibility to receive the cash value of the prize or its exchange with other goods.

Section 7. The nomination of the winner

9 winners will be nominated for the mentioned prizes. They will be drawn by lot and will be announced by email, telephone and website no later than August 31, 2021.

But to have a valid entry, he/she must meet all the requirements of the raffle.

Section 8. The notification and the receipt of the prize

The winner of the raffle will be notified of the result before 31st of August 2021, as follows: he will be contacted through the contact details provided during the registration.

By participating in this raffle, participants agree that, in case of winning, the identity of the winner and the awarded prizes will be publicly announced and/or used for advertising purposes, without other obligations or payments from the Organizer.

If the winner does not send the requested information within 72 hours or if he provides erroneous/incomplete contact details, the prize will be awarded to another participant, through another random draw.

To receive the prize, the winner must send the Organizer a copy of the ID card.

Section 9. The end of the raffle

This raffle will end on the 8th of August 2021, and may cease prematurely only in the event of an event of force majeure, likely to make it impossible.

Section 10. Raffle rules

The regulation is available for free on MyVoice. By participating in this raffle, participants agree to comply with this Regulation. Any changes to these Regulations will be communicated on MyVoice’s social media accounts or on its main website.

Section 11. Disputes

In case of disputes between the Organizer and the participants in the raffle, they will be settled amicably. If it is not possible to resolve the disputes amicably, the involved parties  will submit the dispute for settlement to the competent Romanian courts.

Completed and signed today: 15/07/2021.

DataDiggers Market Research S.R.L.

Paula Elena Pislaru

Chief Operating Officer

 
google-site-verification: google30159cfd793ef07d.html