top of page

Terms and Conditions
Raffle ”MyVoice Survey Olympics”

ROMÂNĂ

Regulament tombolă
”MyVoice Survey Olympics”

Secțiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizată de:

 

Data Diggers Market Research S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în Erou Constantin Pritopescu, nr. 9A, et. 2, camera 5, Voluntari, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/915/2015, Cod Fiscal RO 34246710, având contul curent nr. RO97INGB0000999904897665, deschis la ING Bank N.V. Amsterdam, sucursala Buzești, reprezentată legal prin doamna Paula Elena Pislaru – Director General denumită în cele ce urmează „Organizatorul”.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei

Concursul “MyVoice Survey Olympics” se va desfășura exclusiv online, în perioada 15 Iulie - 15 August. Pe măsură ce participanții răspund rapid la invitațiile la sondaje și rămân activi pe tot parcursul lunii, vor avea șansa de a câștiga unul dintre premiile enumerate în secțiunea denumită „Mecanismul tombolei” din regulamentul actual. 

Pentru ca un membru să fie declarat câștigător, trebuie să fie ales prin programul www.random.org la data extragerii.

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidență, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea.

Nu pot participa angajații Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora.

Participarea necesită înregistrarea pe site-ul MyVoice (www.myvoice-surveys.com). Participarea în concurs fără crearea unui cont pe site-ul MyVoice duce la descalificarea automată a participantului.
 

Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în tombolă. Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.

Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare "GDPR"), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, MyVoice în relație cu Data Diggers Market Research S.R.L, în calitate de "Operator", prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta politică. Prin participarea la concurs, vă exprimați acordul pentru ca MyVoice  în relație cu Data Diggers Market Research S.R.L să prelucreze datele referitoare la numele complet și adresa de e-mail, în cazul în care vă numărați printre câștigători.

Informațiile menționate vor fi prelucrate exclusiv pentru scopul prezentei tombole.

Acordul privind utilizarea imaginilor în scopuri de marketing, inclusiv drepturile persoanelor vizate, poate fi găsit pe site-ul MyVoice: Dreptul de folosire a imaginii în scopuri de marketing

Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv drepturile persoanelor vizate, pot fi găsite pe site-ul web MyVoice:

https://myvoice-surveys.com/panelist/privacyPolicy.
 

Mai multe informații despre termenii și condițiile privind calitatea de membru al panelului, participarea la sondaje și utilizarea serviciilor pot fi găsite pe site-ul web MyVoice: https://myvoice-surveys.com/panelist/terms

Mai multe informații despre politica noastră privind cookie-urile pot fi găsite pe site-ul web MyVoice:

https://myvoice-surveys.com/panelist/cookie_policy.

Secțiunea 5. Mecanismul tombolei

Membrii panelului MyVoice vor afla de organizarea Tombolei de pe site-ul MyVoice, de pe paginile de social media, din newsletter-ul MyVoice sau din alte canale de comunicare a campaniei.

Înregistrarea la tombolă are loc automat prin răspunderea invitațiilor la sondaje între 15 Iulie și 15 August.

Participanții trebuie să înceapă cât mai multe sondaje, astfel crescând șansele de câștig.

Condițiile pe care participanții la tombolă trebuie să le îndeplinească sunt următoarele:

Secțiunea 6. Premiile tombolei

Se acordă un singur premiu fix, diferențiat doar de numărul de sondaje începute de participant.

Membrul panelului MyVoice care începe cele mai multe sondaje în cadrul concursului "MyVoice Survey Olympics" între 15 Iulie și 15 August 2024 va fi premiat cu 100 euro/premiu (sau echivalentul în dolari), transferați direct în contul de membru.

În plus, vor fi acordate 10 premii suplimentare a câte 10 euro fiecare (sau echivalent în dolari), acordate prin tragere la sorți dintre participanții activi.

Valoarea totală a premiului este 200 euro (sau echivalentul în dolari).

TVA-ul și toate taxele aferente vor fi suportate de către Organizator.

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei tombole nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestora cu alte bunuri.

Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorului

Vor fi desemnați 11 câștigători aleatoriu pentru premiile menționate. Aceștia vor fi trași la sorți și vor fi anunțați pe email sau telefonic și pe site cel mai târziu pe data de 30 Septembrie 2024.

Pentru a fi validați, aceștia trebuie să îndeplinească toate cerințele tombolei.

Secțiunea 8. Notificarea și predarea premiului

Câștigătorii tombolei vor fi anunțați cu privire la rezultat până la data de 30 Septembrie 2024, după tragerea la sorți, astfel: vor fi contactați folosind informațiile pe care le-au furnizat când și-au creat conturile de membru.

Prin participarea la tombolă, participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga premiul concursului, identitatea câștigătorului si câștigurile acordate să fie făcute publice și/sau folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți din partea Organizatorului.

În cazul în care câștigătorii nu trimit în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altor participant, printr-o nouă tragere la sorți.

Pentru primirea premiului, câștigătorul trebuie să trimită Organizatorului o copie după buletin sau carte de identitate.

Secțiunea 9. Încetarea tombolei

Prezenta Tombola va înceta de drept la data de 15 August 2024, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natura a face imposibilă derularea.

Secțiunea 10. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe MyVoice. Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe conturile de social media ale MyVoice sau pe site-ul oficial MyVoice.

Secțiunea 11. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Încheiat și semnat astăzi, 11/07/2024.

DataDiggers Market Research S.R.L.

Paula Elena Pislaru

Director General

Paula-Signature.png

ENGLISH

Terms and Conditions
Raffle ”MyVoice Survey Olympics”

Section 1. The raffle organizer
 

The raffle is organized by:
 

DataDiggers Market Research S.R.L., the main company, with the head office in Voluntari, Erou Constantin Pritopescu 9A, room no. 5, 2nd floor, Ilfov County, Romania, with the registration number  J23/915/2015, VAT ID RO34246710, and checking account no RO97INGB0000999904897665, at ING Bank N.V. Amsterdam, Buzesti, represented legally by Paula Elena Pislaru, the Chief Operating Officer, also referred to as the „Organizer”.
 

The raffle will take place in accordance with the provisions of this Regulation, which is mandatory for all participants.
 

The organizer reserves its right to amend or change the rules, with the obligation to officially announce to the public, through the same manner as before.

Section 2. Place and duration of the raffle

The ’MyVoice Survey Olympics’ contest will take place exclusively online, between the 15th of July and 15th of August. As participants respond quickly to survey invitations and remain active throughout the month, they will have a chance to win one of the prizes listed in the 'Raffle mechanism' section of the current regulation. 

 

In order for a member to be declared a winner, they must be chosen through the www.random.org program on the date of the draw.

Section 3. Terms and conditions

The raffle is accessible to everyone, regardless of nationality, residence, race, sex or religion, who comply with the conditions of this Regulation to validate their participation. 

 

However, employees of the Organizer and their first-degree relatives cannot participate.

To participate, individuals must be MyVoice members (registered on www.myvoice-surveys.com). Not being a panel member of MyVoice automatically disqualifies them.

The participation in this raffle has the value of the fully and freely acceptance, without any constraint, of the provisions of this Regulation. 

The right to participate belongs exclusively to the participant who meets the conditions imposed by the Regulation. The right to participate in the raffle is automatically revoked if a person provides false, erroneous or inadequate data or information in addition to personal data.

Each participant is entitled to only one entry. Every participant is responsible for the accuracy of the data he/she provided.

The provided data will allow participants to be informed of winning and to validate the official winners.

Section 4. Personal data protection

According to Regulation (EU) no. 679 from April 27th, 2016 for the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data (named "GDPR"), applied from May 25th, 2018, MyVoice in relation with Data Diggers Market Research S.R.L, having the quality of an "Operator", processes your personal data in good faith and in pursuit of the purposes specified in this policy. By entering this raffle, you agree that MyVoice in relation to Data Diggers Market Research S.R.L will process the data regarding your full name and email address, in case you are among the winners.

 

This information will be processed exclusively for the purpose of this raffle.

The Agreement for the use of images for marketing purposes, including the rights of data subjects, can be found on the MyVoice website: Marketing Use Image Agreement

More information on the processing of personal data, including the rights of data subjects, can be found on the MyVoice website:

https://myvoice-surveys.com/panelist/privacyPolicy.

More information on terms and conditions for panel membership, survey participation and use of services can be found on the MyVoice website:

https://myvoice-surveys.com/panelist/terms.

More information on regarding our cookie policy can be found on the MyVoice website:

https://myvoice-surveys.com/panelist/cookie_policy

Section 5. The raffle mechanism

Members of the MyVoice panel will be informed about this raffle on the MyVoice website, on our social media pages, in our MyVoice newsletter or in other types of online communication.

Raffle registration is automatic by responding to survey invitations between July 15th and August 15th.

Participants must start as many surveys as possible, thus increasing the chances of winning.

The quests the raffle participants must complete are as follows:

Section 6. The prizes

A single fixed prize will be awarded, differentiated only by the number of quests the participant has completed.

The MyVoice panel member who starts the most surveys in the "MyVoice Survey Olympics" contest between July 15 and August 15, 2024 will be awarded 100 euro/prize (or equivalent in dollars), transferred directly to the member's account.

In addition, 10 additional prizes of 10 euros each (or equivalent in dollars) will be awarded, awarded by drawing among active participants.

The total value of the prize is 200 euro (or equivalent in dollars)

 

VAT and all related fees will be borne by the Organizer.

The winners of the prize offered in this raffle do not have the opportunity to receive the cash value of the prize or its exchange with other goods.

Section 7. The nomination of the winner

11 winners will be randomly selected for said prizes. They will be drawn and notified by email or phone and on the website no later than September 30, 2024.


To be validated, they must meet all sweepstakes requirements.

Section 8. The notification and the receipt of the prize

The winner of the raffle will be notified of the result by September 30, 2024, after the draw, as follows: they will be contacted using the information they provided when they created their member accounts.

By participating in this raffle, participants agree that, in case of winning, the identity of the winner and the awarded prizes will be publicly announced and/or used for advertising purposes, without other obligations or payments from the Organizer.

If the winner does not send the requested information within 72 hours or if he provides erroneous/incomplete contact details, the prize will be awarded to another participant, through another random draw.

To receive the prize, the winner must send the Organizer a copy of the ID card.

Section 9. The end of the raffle

This raffle will end on August 15th, 2024, and may cease prematurely only in the event of an event of force majeure, likely to make it impossible.

Section 10. Raffle rules

The regulation is available for free on MyVoice. By participating in this raffle, participants agree to comply with this Regulation. Any changes to these Regulations will be communicated on MyVoice’s social media accounts or on its main website.

Section 11. Disputes

In case of disputes between the Organizer and the participants in the raffle, they will be settled amicably. If it is not possible to resolve the disputes amicably, the involved parties  will submit the dispute for settlement to the competent Romanian courts.

Completed and signed today: 11/07/2024.

DataDiggers Market Research S.R.L.

Paula Elena Pislaru

Chief Operating Officer

Paula-Signature.png
bottom of page